புத்திர பாக்கிய வேண்டி பெண்களுக்கான மந்திரம்

கதா காலேமாத, கதய கலிதாலக்த கரஸம்
பிபேயம் வித்யார்த்தீ தவசரண நிர்ண ஜன ஜலம்
ப்ரக்ருத்யா மூகானாம்பி ச கவிதா காரண தயா கதா
தந்தே வாணீ…முக்கமல்…தாம்பூலா ஸதாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: