பயம் தெளிய ஸ்லோகம்

மனதில் இனம் புரியாத பயம் உள்ளவர்கள் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்
நமஸ்யே ஸ்தாணும் அநகம்
நமஸ்யே வநமாலிநம்
நமஸ்யே வாங்கலேசாநம்
நமஸ்யேஹம் ச்ரிய பதிம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: