புலி ஆசனம்: என்றும் இளமை

என்று இளமையுடன் இருக்க காலை தூங்கி எழும் போதே இந்த புலியாசனத்தை 7 தடவை முதுகெலும்பை வளைத்து செய்துவிட்டு கட்டிலில் இருந்து இறங்கினாலே போதுமானது.
இது முதுகெலும்புக்கு கஷ்டம் கொடுக்காமல் செய்யக்கூடிய ஆசனம், அதன் வளையும் தன்மையைக் கொண்டுதான் இளமை நீடிக்கும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: