தியான முறைகள்

நதிகள் பல நாடுகள், பல வளைவு நெளிவுகளுடன் ஓடினாலும் கடைசியில் சேரும் இடம் கடல்தான்.  அதே போல் பல தியான முறைகள் வேறானாலும் அதன் பலன்கள் ஏறக்குறைய ஒன்றுதான்.

இந்த் படத்தில் இருப்பது பழங்கால “Tree of Life” கபலா முறை தியானம், அதே தியானம் மருகி “Lords Prayer” ஆக வந்தது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: