ஷாமன்

ஷாமன் என்பவர்கள் ஆன்மீக வழக்கறிஞர்கள்.  அருட்பேராற்றலிடம் போராடுபவர்கள். சத்தியவான் சாவித்திரியில் சாவித்திரி ஒரு ஷாமன்.  எமதருமரிடம் இருந்து தன் கணவன் உயிரை மீட்டவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: