சுத்தவெளியும், ஆற்றலும்

நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ளதான் சில பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. உ.ம் நாம வலக்கை என்றதும் நம் வலக்கை நினைவுக்கு வருவது போல் ”சிவம்” என்றால் ”சவம்” அசைவற்றது எனபொருள்படும் “சுத்தவெளி” அல்லது வெற்றிடம் என்பது புரிதலுக்காக. அதன் சூழ்ந்தழுத்தம் காரணமாக அது பரமாணுவாக மாறி சுழலுகின்ற போது ஏற்படும் இயக்கமே “சக்தி” என்றால் இயக்கம் அல்லது ஆற்றல் எனப்படும்.

இதில் 99% சுத்தவெளியும்+1% பரமாணுவும் (மெய்ப்பொருள்) சேர்ந்தால் அதுவே ”விண்” அல்லது “பிரம்மம்” அல்லது ”உயிர் துகள்” அல்லது “ஈத்தர்” அல்லது ‘எக்டோபிளாசம்”

98% சுத்தவெளியும்+2% பரமாணுவும் சேர்ந்தால் அதுவே காற்றாகிறது.

97% சுத்தவெளியும்+3% பரமாணுவும் சேர்ந்தால் அதுவே நெருப்பாகிறது அல்லது அக்னி.

96% சுத்தவெளியும்+4% பரமாணுவும் சேர்ந்தால் அதுவே நீராகிறது.

95% சுத்த்வெளியும்+5% பரமாணுவும் சேர்ந்தால் அதுவே நிலமாகிறது அல்லது திடபொருளாகிறது அல்லது உடலாகிறது.

இந்த சேர்கை விதிகளைதான் சுத்தவெளி எனும் அருட்பேராற்றலின் தன்மாற்றம் என சொல்கிறோம்.

சுத்தவெளியில் இருந்து சூழ்ந்தழுதம் பெற்று எப்போது ஒரு பரமாணு தோன்றுகிறதோ அப்போதே அது சுத்தவெளியில் தனக்கு என்று ஒரு இட்த்தை பிடித்துக் கொள்கிறது. இதுதான் ”பருமன்”. அது சுத்தவெளியின் சூழ்ந்தழுத்தம் காரணமாக் சுழலும் போது இயக்கம் பெருகிறது அந்த இயக்கம் தான் “வேகம் அல்லது விரைவு” அதனால் ”காலம்” உருவானது ஒரு சுற்றுக்கும் அடுத்த சுற்றுக்கு உள்ள இடைவெளியே ”காலம்” அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு உள்ள இடைவெளிதான் காலம். ஒரு பரமாணுவுக்கும் அடுத்த பரமாணுவுக்கு உள்ள இடைவெளியே ”தூரம்” அதனால் “சக்தி”க்கு எல்லை உண்டு, சிவத்திற்கு எல்லை இல்லா முடிவிலி என்று சொல்வதைதான் கதை மூலம் பிரம்மா சிவனின் தலைபக்கமும், விஷ்ணு கால்பக்கமும் சென்று முடிவை பார்க்க முடியாமல் திரும்பினார்கள் என சொல்ல்ப் பட்டு இருக்கிறது. இதில் வரும் பெயர்கள் அனைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட அலையதிர்வுகள் அல்லது ஆற்றலின் தொகுப்புகளே, மதம் சார்ந்த்து அல்ல.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: