வர்ம வகைகள்

தொடுவர்மம்
படுவர்மம்
தட்டு வர்மம்
இணைவர்மம்
பக்கவர்மம்
நாள்வர்மம்
எல்லிடைவர்மம்
ஊதுவர்மம்
நக்குவர்மம்
நோக்குவர்மம்
கிரகவர்மம்
பட்சிவர்மம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: